Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Prednisolon og hudkreft


En studie fra 2012 så på sammenhengen mellom bruk av kortison tabletter (prednisolon) og basalcellekreft og plateepitelkreft i huden. Totalt 1051 personer ble inkludert i studien, hvorav totalt 148 pasienter ble behandlet med prednisolon. Utforskerne fant ingen assosiasjon mellom bruk av prednisolon og risiko for basalcellekreft eller plateepitelkreft. I konklusjon synes en slik sammenheng ikke å være tilstedeværende.

Baibergenova AT, Weinstock MA. Oral prednisone use and risk of keratinocyte carcinoma in non-transplant population. The VATTC trial. J Eur Aca Dermatol Venerol. 2012 Sep;26(9):1109-15.