FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Bulløs pemfigoid og kortisonkrem


En studie fra 2009 så på bruk av potente kortisonkremer i behandlingen av bulløs pemfigoid. Samme forskergruppe har tidligere vist økt overlevelse ved lokalbehandling av denne sykdommen. Målet med studien var å undersøke om en lavere dosering av kortisonkremer og kortere varighet kunne ytterligere forbedre overlevelsen. 312 pasienter deltok i en randomisert multisenter kontrollert studie. Pasientene ble stratifisert basert på alvorlighetsgrad. Halvpartene av pasienten fikk behandling med et standard regime av dermova krem (40 gram per dag initialt, med gradvis nedtrapping over 12 måneder) og halvparten med et lavdoseregime (10-30 gram per dag, med gradvis nedtrapping over 4 måneder). Studien viser at effekten av behandlingen var noe lavere i gruppen som fikk lavdosebehandling, men at overlevelsen var bedre.

Joly P, Roujeau JC, Benichou J et al. A comparison of two regimens of topical corticosteroids in the treatment of patients with bullous pemphigoid: a multicenter randomized study. J Invest Dermatol. 2009 Jul;129(7):1681-7. Epub 2009 Jan 29.